PTTRM Fleet Card

รายละเอียด

 • เป็นบัตรนิติบุคคลที่ใช้เติมน้ำมันในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่บริหารโดย บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • ด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์ของ พีทีที สเตชั่น และด้านหลังมีสัญลักษณ์ของ พีทีที สเตชั่น และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยและแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลบัตร
 • บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เป็นผู้ให้เครดิต และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ออกบัตรให้เฉพาะบริษัท องค์กรส่วนราชการ หรือนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งบัตรจะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกบัตร
 • เป็นบัตรที่ใช้แทนเงินสด เพื่อเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่บริหารโดย บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ที่มีประมาณ 150 แห่งทั่วประเทศ
 • เป็นบัตรประจำรถยนต์แต่ละคันของบริษัทฯโดนระบุทะเบียนรถบนหน้าบัตร หรือ เป็นบัตรประจำบุคคลสำหรับผู้บริหารหรือรถสำรอง (VIP Card ที่ไม่ระบุทะเบียนรถ และไม่สามารถนำไปขอคืนภาษีได้)
 • ไม่สามารถออกบัตรให้แก่รถจักรยานยนต์ได้


คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • บริษัทที่เข้าร่วมโครงการมียอดการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ทั้งนี้เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


ประโยชน์ที่ได้รับ

ทางการเงิน

 • เป็นการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยเงินเชื่อในราคาเงินสด โดยมีระยะเวลาในการชำระเงินนานถึง 45 วัน เพื่อสภาพคล่องให้กับกิจการ
 • สรุปยอดบัญชีทุกสิ้นเดือน
 • สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือได้จากใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip)

ความสะดวก

 • ใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่บริหารโดย บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • ลดภาระงานเอกสาร โดยธนาคารฯจะเป็นผู้จัดทำและจัดส่ง Statement ให้เป็นรายเดือน และสามารถตรวจสอบรายงานจากข้อมูล Online ได้ที่ www.kbankfleetcard.kasikornbank.com/fcweb
 • มีความสะดวกในการชำระเงินค่าน้ำมัน โดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (นำใบสรุปค่าใช้จ่ายหน้า Statement ไปด้วย)

ความปลอดภัย

 • สามารถกำหนดรหัสผ่าน (PIN) เช่นเดียวกับบัตร ATM เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากกดรหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน บัตรจะถูกล็อคทันที
 • สามารถควบคุมและตรวจสอบการรั่วไหลของค่าใช้จ่ายน้ำมันของกิจการได้ โดยการตรวจสอบจากรายงานประจำเดือน โดยจะแสดงรายละเอียดการใช้บัตรเติมน้ำมันให้แก้บริษัทฯ
 • ลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องสำรองเงินคราวละมากๆให้กับพนักงานขับรถ
 • สามารถกำหนดวงเงินที่เติมน้ำมันได้เป็นต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน
 • กรณีบริษัทฯมีการเติมน้ำมันลงถังเพื่อใช้ในกิจการ ต้องออกบัตร VIP เท่านั้น (ไม่สามารถระบุทะเบียนรถได้)

ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าปรับ

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมบัตรรายปี
 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรทดแทน (กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด) มูลค่า 50 บาทต่อใบ
 • กรณีชำระคืนบัญชีเครดิตล่าช้า ค่าปรับอยู่ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาของ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

บริการที่ได้รับหลังการสมัคร บัตร พีทีที ฟลีทการ์ด

 • จัดอบรมการใช้บัตรให้กับพนักงานขับรถของบริษัทที่สมัครใช้บัตรตั้งแต่ 30 คันขึ้นไป
 • แจ้งอายัดบัตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามบริการเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร K-Contact Center โทร.0-2888-8822 หลังเลือกภาษากด 5 0


วิธีการใช้บัตรที่สถานีบริการน้ำมัน

 • พนักงานที่สถานีบริการฯรับบัตรจากผู้ถือบัตรและทำการรูดบัตรที่เครื่องรับบัตรเครดิต (เป็นการส่งข้อมูล Online)
 • ผู้ถือบัตรใส่รหัสผ่านและเลขกิโลเมตร (ถ้ามี) หากใส่ผิด เครื่องจะปฏิเสธการให้บริการทันที
 • พนักงานสถานีบริการฯเลือกประเภทน้ำมัน และตรวจสอบความถูกต้องและระบุจำนวนเงินหรือจำนวนลิตรที่จะเติมน้ำมัน ซึ่งไม่สามารถระบุเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนได้
 • กดยืนยันยอดเงินเพื่อขออนุมัติจากธนาคารฯเช่นเดียวกับบัตรเครดิตอื่นๆ
 • เมื่อรายการอนุมัติ เครื่องจะทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีอัตโนมัติอย่างละ 2 ฉบับ รวม 4 ฉบับ
 • ผู้ถือบัตรต้องลงนามในใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหากมีข้อพิพาทขึ้น
 • พนักงานสถานีบริการฯ จะส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และบัตรให้กับผู้ถือบัตร ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้ เพื่อส่งคืนผู้รับผิดชอบของกิจการ และใช้ประกอบการดำเนินการเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งตรวจสอบกับ Statement และรายงานการใช้น้ำมันที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือน


วิธีการสมัคร

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ WWW.PTTRM.COM
 • เลือกบัตรเติมน้ำมัน PTTRM
 • หรือติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่ โครงการบริหารตลาดลูกค้าน้ำมันกลุ่มธุรกิจ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด โทรศัพท์ 0-2030-0446 ต่อ 4102 Email : B2BContractCenter@PTTRM.COM
 • กรอกรายละเอียดการสมัคร เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และนำส่ง Email : B2BContractCenter@PTTRM.COM
 • บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จะดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อเครดิตตามเงื่อนไขของบริษัทฯใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยวงเงินสินเชื่อไม่น้อยกว่าวงเงินรวมของรถทุกคันที่กรอกไว้ในใบสมัคร (อาจกำหนดวงเงินให้มากกว่าประมาณ 20% ในกรณีที่น้ำมันขึ้นราคา หรือมีรถเพิ่มในอนาคต)


เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบริษัทหรือองค์กรเอกชน

 • ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card Application Form) พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนา ภ.พ.20
 • งบการเงิน (ล่าสุด 2 ปีย้อนหลัง)
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ปรากฎหมายเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

สำหรับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card Application Form) พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการ
 • หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ พรบ. จัดตั้ง. หนังสือแต่งตั้งอธิบดีกรมฯหรือรักษาการแทน, หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทน, รายละเอียดของส่วนราชการ (ถ้ามี)
 • หนังสือแจ้งขอเปิดเครดิต
 • สำเนาบัตรประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรากฎหมายเลขประจำตัว 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ)


สรุปรายละเอียด PTTRM Fleet Card (KBank)

ลักษณะของบัตร

สินเชื่อเพื่อการเติมน้ำมันสำหรับนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ


ธนาคารเจ้าของบัตร

ธนาคารกสิกรไทย (KBank)


สถานีบริการที่รับบริการ

PTTRM จำนวน 150 สถานี


ประเภทผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้บัตรได้

น้ำมันใสทุกประเภท


ระยะเวลาการชำระเงิน (Credit Term)

45 วัน (ตัดรอบการใช้ทุกๆวันที่สินเดือน และชำระเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)


การกำหนดวงเงินในบัตร

ต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ และต่อเดือน โดยกำหนดการเติมเป็น "บาท" หรือ "ลิตร" ได้


วิธีการสมัคร

ขอสินเชื่อเพื่อการเติมน้ำมันจาก บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด หรือวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน / เงินสด เป็นจำนวน 1.5 เท่าของมูลค่าการเติมน้ำมันต่อเดือน (หรือยกเว้นการวางหลักประกันขึ้นอยู่กับบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด พิจารณา)


เงื่อนไขอื่นๆ

นิติบุคคล ต้องมียอดการใช้บัตรไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือนดาวน์โหลดใบสมัคร PTTRM FLEET CARD