เครดิตน้ำมัน ปตท.จิฟฟี่

เงื่อนไขการเปิดเครดิตน้ำมัน

ในการขอเปิดเครดิตน้ำมัน ทางบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด มีเงื่อนไขหลัก 3 ข้อดังนี้
1. มียอดปริมาณการใช้น้ำมันขั้นต่ำ 50,000 บาท/เดือน
2. ค้ำประกัน มี / ไม่มี แล้วแต่กรณี โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
3. ระบุสถานีบริการน้ำมันที่จะใช้บริการไม่เกิน 4 สถานีเอกสารขั้นต้นเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับบริษัทหรือองค์กรเอกชน

ลูกค้ากรุณาจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการทำสัญญา
1. สำเนา ภ.พ.20, ภ.พ.09 หรือ ภ.พ.01 (พร้อมตราประทับบริษัทฯ และลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (พร้อมตราประทับบริษัทฯ และลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ตัวอย่างหนังสือแนบท้าย

1) หมายเลขทะเบียนรถ, ประเภทของรถ และยี่ห้อของรถ
2) ตัวอย่างลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามในใบรับน้ำมันพร้อมตัวบรรจง
3) ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


สำหรับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

ลูกค้ากรุณาจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการทำสัญญา (สำหรับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ)
1. หนังสือขอเปิดเครดิตน้ำมัน
2. สำเนาบัตรข้าราชการผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

ตัวอย่างหนังสือแนบท้าย

1) หมายเลขทะเบียนรถ, ประเภทของรถ และยี่ห้อของรถ
2) ตัวอย่างลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามในใบรับน้ำมันพร้อมตัวบรรจง
3) ตัวอย่างตราประทับขั้นตอนในการขอเปิดเครดิต

1. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการทำสัญญา และส่งมาที่ Email : B2BContractCenter@PTTRM.COM (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารในการขอเปิดเครดิตจากท่านครบถ้วน ทางบริษัทฯจะดำเนินการทำสัญญา 2 ฉบับ และท่านสามารถนำสัญญาดังกล่าวติดต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee)
3. กรณีที่มีค้ำประกันในนาม บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด โดยส่งหนังสือค้ำประกันและหนังสือสัญญา กลับมาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง คุณราชาวดี บุญพรหม
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2030-0444 ต่อ 1 4102 มือถือ 081-907-4842
4.เมื่อท่านได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ แล้ว ท่านสามารถเริ่มใช้บริการเติมน้ำมันได้ที่สถานีบริการน้ำมันปตท.ที่มีร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ที่ท่านระบุในสัญญา โดยส่วนกลางจะส่งใบรับน้ำมันให้ 1 เล่มในครั้งแรก และครั้งถัดไปท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีบริการน้ำมันปตท.ที่มีร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ที่ท่านใช้บริการ (1 เล่ม มี 50 ชุด)วิธีการชำระเงิน

1. ทางบริษัทฯ จะทำการตัดยอดการใช้ทุกสิ้นเดือน และส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) พร้อมกับรายงานการใช้เครดิตน้ำมันของท่าน ให้ทาง EMS/E-mail โดยจะทำการส่งไปถึงท่านไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2. หลังจากที่ท่านได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว โปรดตรวจสอบยอดการใช้น้ำมัน (หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยอดการใช้เครดิตน้ำมัน กรุณาติดต่อ แผนกบัญชี เบอร์โทร. 0-2030-0444 ต่อ 1 6412 และทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน หากตรงวันหยุดขอให้เลื่อนวันเข้า

ชื่อบัญชี บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 111-3-90936-9

และส่งโทรสารสำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน มาที่ 0-2030-0447 หรือ E-mail collection@pttrm.com ถึงคุณปราณี เพื่อทำการออกใบเสร็จรับเงิน
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการ กรุณาติดต่อ B2BContactCenter@Pttrm.com หรือสถานีบริการปตท.จิฟฟี่ทุกสาขา